three-star hotel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

three-star hotel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm three-star hotel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của three-star hotel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • three-star hotel

    * kinh tế

    khách sạn ba sao