three-jaw steady nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

three-jaw steady nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm three-jaw steady giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của three-jaw steady.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • three-jaw steady

    * kỹ thuật

    lunet ba vấu

    cơ khí & công trình:

    giá đỡ ba vấu