three-high rolls nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

three-high rolls nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm three-high rolls giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của three-high rolls.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • three-high rolls

    * kỹ thuật

    máy cán ba trục