thermodiffusion coefficient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermodiffusion coefficient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermodiffusion coefficient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermodiffusion coefficient.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thermodiffusion coefficient

    * kỹ thuật

    hệ số khuếch tán nhiệt