theatricality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theatricality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theatricality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theatricality.

Từ điển Anh Việt

 • theatricality

  /θi,ætri'kæliti/ (theatricalness) /θi'ætrikəlnis/

  * danh từ

  tính chất sân khấu, tính kịch, tính không tự nhiên, tính màu mè điệu bộ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • theatricality

  Similar:

  staginess: an artificial and mannered quality