tetrabasic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tetrabasic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tetrabasic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tetrabasic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tetrabasic

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tetraxit