tenoned nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tenoned nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tenoned giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tenoned.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tenoned

    * kỹ thuật

    ghép bằng mộng

    xây dựng:

    có mộng