telepoint service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telepoint service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telepoint service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telepoint service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telepoint service

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dịch vụ điện thoại