telematic interworking system (tis) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telematic interworking system (tis) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telematic interworking system (tis) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telematic interworking system (tis).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telematic interworking system (tis)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ thống giao tác viễn tin