technician nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

technician nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm technician giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của technician.

Từ điển Anh Việt

 • technician

  /tek'niʃn/

  * danh từ

  nhà kỹ thuật, nhà chuyên môn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • technician

  * kinh tế

  chuyên gia kỹ thuật

  kỹ sư

  kỹ thuật viên

  nhân viên kỹ thuật

  * kỹ thuật

  chuyên viên kỹ thuật

  kỹ thuật viên

  xây dựng:

  kỹ thuật gia

  cơ khí & công trình:

  nhà kỹ thuật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • technician

  someone whose occupation involves training in a specific technical process

  someone known for high skill in some intellectual or artistic technique