tcu (terminal control unit) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tcu (terminal control unit) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tcu (terminal control unit) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tcu (terminal control unit).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tcu (terminal control unit)

    * kỹ thuật

    bộ điều khiển đầu cuối