taxation business nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taxation business nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taxation business giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taxation business.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • taxation business

    * kinh tế

    thuế vụ