tarweed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tarweed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tarweed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tarweed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tarweed

    any of various resinous glandular plants of the genus Madia; of western North and South America

    Similar:

    gumweed: any of various western American plants of the genus Grindelia having resinous leaves and stems formerly used medicinally; often poisonous to livestock

    Synonyms: gum plant, rosinweed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).