gumweed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gumweed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gumweed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gumweed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gumweed

    any of various western American plants of the genus Grindelia having resinous leaves and stems formerly used medicinally; often poisonous to livestock

    Synonyms: gum plant, tarweed, rosinweed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).