taconi revolution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taconi revolution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taconi revolution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taconi revolution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • taconi revolution

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chuyển động tạo núi Taconi