tableaux vivants nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tableaux vivants nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tableaux vivants giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tableaux vivants.

Từ điển Anh Việt

  • tableaux vivants

    * danh từ

    hoạt cảnh (sự trình bày một bức tranh hoặc một cảnh bởi một nhóm người im lặng và bất động, nhất là trên )