t.b. nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

t.b. nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm t.b. giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của t.b..

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • t.b.

    Similar:

    tuberculosis: infection transmitted by inhalation or ingestion of tubercle bacilli and manifested in fever and small lesions (usually in the lungs but in various other parts of the body in acute stages)

    Synonyms: TB

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).