t-slot (tee lot) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

t-slot (tee lot) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm t-slot (tee lot) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của t-slot (tee lot).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • t-slot (tee lot)

    * kỹ thuật

    khe chữ T