t-section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

t-section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm t-section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của t-section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • t-section

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thép (hình) chữ T