t-iron (tee-iron) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

t-iron (tee-iron) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm t-iron (tee-iron) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của t-iron (tee-iron).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • t-iron (tee-iron)

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    Thép chữ T