syntagma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syntagma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syntagma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syntagma.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • syntagma

    a syntactic string of words that forms a part of some larger syntactic unit

    Synonyms: syntagm

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).