syntactician nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syntactician nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syntactician giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syntactician.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • syntactician

    Similar:

    grammarian: a linguist who specializes in the study of grammar and syntax

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).