syncategorem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syncategorem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syncategorem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syncategorem.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • syncategorem

    a syncategorematic expression; a word that cannot be used alone as a term in a logical proposition

    logical quantifiers, adverbs, prepositions, and conjunctions are called syncategoremes

    Synonyms: syncategoreme

    Antonyms: categorem, categoreme

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).