swine flu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swine flu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swine flu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swine flu.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • swine flu

    Similar:

    swine influenza: an acute and highly contagious respiratory disease of swine caused by the orthomyxovirus thought to be the same virus that caused the 1918 influenza pandemic

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).