swift-footed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swift-footed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swift-footed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swift-footed.

Từ điển Anh Việt

 • swift-footed

  /'swift'futid/

  * tính từ

  mau chân, nhanh chân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • swift-footed

  having rapidly moving feet

  Synonyms: fast-footed