sutural nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sutural nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sutural giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sutural.

Từ điển Anh Việt

  • sutural

    /'sju:tʃərəl/

    * tính từ

    (sinh vật học) (thuộc) đường nối, (thuộc) đường ráp, (thuộc) đường khớp

    (y học) (thuộc) sự khâu (vết thương); (thuộc) đường khâu (vết thương)