sustentation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sustentation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sustentation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sustentation.

Từ điển Anh Việt

 • sustentation

  /,sʌsten'teiʃn/

  * danh từ

  sự nuôi sống

  sustentation fund: (từ hiếm,nghĩa hiếm) quỹ trợ cấp cho thầy tu nghèo

  sự giữ gìn, sự duy trì

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sustentation

  Similar:

  sustenance: the act of sustaining life by food or providing a means of subsistence

  they were in want of sustenance

  fishing was their main sustainment

  Synonyms: sustainment, maintenance, upkeep