suppressant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suppressant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suppressant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suppressant.

Từ điển Anh Việt

  • suppressant

    * danh từ

    vật (thuốc) chỉ ngăn cản không loại trừ được (điều không hay)

Từ điển Anh Anh - Wordnet