superposition principle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superposition principle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superposition principle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superposition principle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • superposition principle

    * kỹ thuật

    nguyên lý chồng chập

Từ điển Anh Anh - Wordnet