superfamily platyrrhini nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superfamily platyrrhini nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superfamily platyrrhini giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superfamily platyrrhini.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • superfamily platyrrhini

    Similar:

    platyrrhini: New World monkeys: capuchin; douroucouli; howler monkey; saki; spider monkey; squirrel monkey; titi; uakari; woolly monkey; marmoset; tamarin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).