superelevation, balanced nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superelevation, balanced nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superelevation, balanced giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superelevation, balanced.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • superelevation, balanced

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    siêu cao cân bằng