sudoriferous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sudoriferous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sudoriferous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sudoriferous.

Từ điển Anh Việt

  • sudoriferous

    /,sju:də'rifərəs/

    * tính từ

    (sinh vật học) mồ hôi (tuyến)