succulent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

succulent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm succulent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của succulent.

Từ điển Anh Việt

 • succulent

  /'sʌkjulənt/

  * tính từ

  ngon, bổ (thức ăn)

  hay, ý tứ dồi dào (văn)

  (thực vật học) tính chất mọng nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • succulent

  a plant adapted to arid conditions and characterized by fleshy water-storing tissues that act as water reservoirs

  Similar:

  lush: full of juice

  lush fruits

  succulent roast beef

  succulent plants with thick fleshy leaves