successional nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

successional nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm successional giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của successional.

Từ điển Anh Việt

  • successional

    /sək'seʃənl/

    * tính từ

    kế tiếp, tiếp sau

    (thuộc) quyền thừa kế