substitutive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

substitutive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm substitutive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của substitutive.

Từ điển Anh Việt

  • substitutive

    /'sʌbstitju:tiv/

    * tính từ

    để thế, để thay thế