submaxillary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

submaxillary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm submaxillary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của submaxillary.

Từ điển Anh Việt

  • submaxillary

    /sʌb'mæksiləri/

    * tính từ

    (giải phẫu) dưới hàm