styphelia triflora nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

styphelia triflora nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm styphelia triflora giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của styphelia triflora.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • styphelia triflora

    Similar:

    pink fivecorner: heathlike shrub of southwestern Australia grown for its sharply scented foliage and pink flowers followed by pentagonal fruit

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).