stylomastoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stylomastoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stylomastoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stylomastoid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stylomastoid

    * kỹ thuật

    y học:

    thuộc mõm trâm-chũm