stripped gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stripped gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stripped gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stripped gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stripped gas

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khí giải hấp