streptococci nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streptococci nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streptococci giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streptococci.

Từ điển Anh Việt

 • streptococci

  /,streptou'kɔləs/

  * danh từ, số nhiều streptococci

  (y học) khuẩn cầu chuỗi, khuẩn liên cầu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • streptococci

  * kinh tế

  khuẩn cầu chuỗi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • streptococci

  Similar:

  streptococcus: spherical Gram-positive bacteria occurring in pairs or chains; cause e.g. scarlet fever and tonsillitis

  Synonyms: strep

  streptococcus: spherical Gram-positive bacteria occurring in pairs or chains; cause e.g. scarlet fever and tonsillitis

  Synonyms: strep