stravinskyan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stravinskyan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stravinskyan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stravinskyan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stravinskyan

    of or relating to or like or in the manner of Stravinsky

    Synonyms: Stravinskian

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).