strain-optical equation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain-optical equation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain-optical equation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain-optical equation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strain-optical equation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phương trình biến dạng quang