stopped-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stopped-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stopped-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stopped-up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stopped-up

  * kỹ thuật

  bịt kín

  cơ khí & công trình:

  nút chặt

  tạc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stopped-up

  Similar:

  stopped: (of a nose) blocked

  a stopped (or stopped-up) nose

  Synonyms: stopped up

  chinked: having narrow opening filled