still's disease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

still's disease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm still's disease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của still's disease.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • still's disease

    a form of rheumatoid arthritis that affects children; large joints become inflamed and bone growth may be retarded

    Synonyms: juvenile rheumatoid arthritis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).