stevens' law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stevens' law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stevens' law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stevens' law.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stevens' law

    (psychophysics) the concept that the magnitude of a subjective sensation increases proportional to a power of the stimulus intensity

    Synonyms: power law, Stevens' power law

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).