sternal synchodrosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sternal synchodrosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sternal synchodrosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sternal synchodrosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sternal synchodrosis

    * kỹ thuật

    y học:

    khớp sụn ức