stdin device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stdin device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stdin device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stdin device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stdin device

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thiết bị vào chuẩn