staurikosaur nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

staurikosaur nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm staurikosaur giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của staurikosaur.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • staurikosaur

    primitive dinosaur found in Brazil

    Synonyms: staurikosaurus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).