staunchly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

staunchly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm staunchly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của staunchly.

Từ điển Anh Việt

 • staunchly

  * phó từ

  kín, khít

  đáng tin cậy, trunh thành

  vững chắc, chắc chắn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • staunchly

  in a staunch manner

  he staunchly defended his principles

  Synonyms: stanchly