statuette nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statuette nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statuette giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statuette.

Từ điển Anh Việt

 • statuette

  /,stætju'et/

  * danh từ

  tượng nhỏ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • statuette

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  pho tượng con

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • statuette

  Similar:

  figurine: a small carved or molded figure